آموزش مدلسازی سیستم های مخابرات دیجیتال با سیمولینک

این کتاب ، آموزش کامل و بی نظیری از مدلسازی سیستمم های مخابرات دیجیتال در سیمولینک ، شامل توضیحات کامل به همراه تصاویر شبیه سازی و تنظیمات آن را ارائه می کند و شامل سر فصل های زیر است:

Digital Communications BER Performance in AWGN
(BPSK and QPSK)

Digital Communications BER Performance in AWGN
(MPSK & QAM)

Digital Communications BER Performance in AWGN
(FSK and MSK)

Digital Communications BER Performance in AWGN
(BPSK in Fading)

Digital Communications BER Performance in AWGN
(FSK in Fading)

Digital Communications BER Performance (STBC)

Digital Communications BER Performance in AWGN
(Block Coding)

Digital Communications BER Performance in AWGN
(Block Coding and Fading)

Digital Communications BER Performance in AWGN and
Fading (Convolutional Coding)

Adaptive Equalization in Digital Communications

Simulink Examples

تعداد صفحات : 404

زبان : انگلیسی

فرمت : PDF

 

جهت دانلود کلیک فرمایید