تحقیق درباره بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي مختلف و ايران

قسمتی از متن تحقیق : 

 

تعداد صفحات : 69 صفحه

بسمه تعالي

موضوع تحقيق:

بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

فهرست
عنوان صفحه

مقدمه- چرابايد صفتي شدن رامورد مطالعه قراردهيم؟
فصل اول: صفتي شدن و توسعه
معيارهايي براي ارزيابي صفتي شدن
سودزمان صفتي شدن
صنعتي شدن و توسه
راههاي متعددي كه افتصاد بين الملل ارائه شده است
رشد صنعت و تجارت جهاني
فصل چهارم: توسعه صنعت با ديد صادرات ضرورت اقتصاد ملي است.
توسعه صنعت بانكاه به روندهاي تجارت جهاني
سياست هاي كلان اقتصادي در پيشبرد صنعت كارساز است.

جهت دانلود کلیک فرمایید