حکایت عالمی که با دقت پارچه می بافت

حکایاتى از عارفان و بزرگان

حکایتی شده است که عارفى، پارچه اى بافت و در بافت آن دقت به کار داشت

چون آن را فروخت، به علت عیبی که داشت،به او باز گرداندند و او گریست

مشترى گفت اى فلان،اگر راضی نیستی با خود ببرم

عالم گفت گریه من از برگرداندن این پارچه نیست

بلکه از آن مى گریم که در بافت آن، کوشش بسیاری کردم و به سبب عیب هاى پنهانى، به من باز گردانده شد از آن مى ترسم تا عملى که چهل سال درآن کوشیده ام را نپذیرند

منبع:کشکول شیخ بهائی

شاید این مطلب هم مفید باشد

حکایت عالمی که در غار روزه می گرفت