دانلودمقاله محدود کننده ها ومنحرف کننده ها در توکامک


دانلودمقاله محدود کننده ها ومنحرف کننده ها در توکامک 27صفحه همراه باتصویرفرمتword فهرست:   مقدمه تاریخچه لایه خراش (SOL)[1] میدان­های مغناطیسی توکامک کاهش انرژی پلاسما کاهش انرژی به وسیله ی پخش و هدایت گرمایی کاهشانرژیبهوسیلهیتابشترمزیوسیکلوترونی چرا دایورتور ( منحرف کننده )  ؟ چگونه گوشه پلاسما را محدود کنیم ؟ هدف و نقش دایورتور ( منحرف کننده ) جزئیات طراحی یک منحرف کننده  با خنک کننده ی He برای یک راکتور گداخت اجزا و موقعیت منحرف کننده  در یک راکتو …