محاسبه عددی انتگرال حجم زیر رویه توابع دو متغیره

محاسبه عددی انتگرال حجم زیر رویه توابع دو متغیره

محاسبه عددی انتگرال حجم زیر رویه توابع دو متغیره

 

 

 

در این برنامه انتگرال توابع دو متغیره به صورت عددی محاسبه می گردد.

ابتدا تابع مورد نظر برحسب x و y از کاربر دریاف شده و دامنه انتگرال گیری با دو مقدار در راستای x و دو مقدار در راستای y مشخص می شود.

سپس تعداد المان های انتگرال گیری در دو راستا تعیین می شود. هر چه تعداد المان ها بیشتر باشد دقت بالاتر می رود، اما سرعت حل پایین تر می آید.

در انتها برنامه نتایج انتگرال حجم زیر رویه تابع در ناحیه مورد نظر را به کاربر ارائه می دهد.

یک نمونه از حل برنامه در زیر آمده است:

*** FEM Function Integrator Program ***
Enter the function f(x,y) to integration : sin(x)*sin(y)
Enter the lower bound of direction x : 0
Enter the upper bound of direction x : pi
Enter the lower bound of direction y : 0
Enter the upper bound of direction y : pi
Enter the number of elements in x direction : 20
Enter the number of elements in y direction : 20
Integration Value of Function f(x,y)

in Range [0,3.1416] and [0,3.1416] is : 3.9836

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *