0
عالم

حکایت عالمی که با دقت پارچه می بافت

تاریخ انتشار 97/09/14 ساعت:1:21
حکایت عالمی که با دقت پارچه می بافت حکایاتى از عارفان و بزرگان حکایتی شده است که عارفى، پارچه اى بافت و در بافت آن دقت به ...
حکایت عالمی که در غار روزه می گرفت

حکایت عالمی که در غار روزه می گرفت

تاریخ انتشار 97/09/13 ساعت:12:44
حکایت عالمی که در غار روزه می گرفت حکایاتى از عارفان و بزرگان علم و دین گفته اند که: در کوهى از لبنان، زاهدى، دور از مردم، ...